เอกสารและขั้นตอนการส่งออก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เอกสารและขั้นตอนการส่งออก
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานวิจัยภาษาไทย              เอกสารและขั้นตอนการส่งออก

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ          Export Document and Export Processes

ชื่อผู้วิจัย                                 นางสาวอรวรา พรเกียรติกุล

สาขา                                     คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา                             2560

 

    ลำดับ                                       เนื้อหา                                                                                        ไฟล์

    1                       ปก  (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)                               01_cov.pdf

    2                       ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ                                                                 02_com.pdf

    3                       บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)                                                               03_abs.pdf

    4                       กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)                                                                 04_ack.pdf

    5                       สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์                     05_tbc.pdf

                             และคำย่อ-ถ้ามี)

   6                        บทที่ 1                                                                                                         06_ch1.pdf

   7                        บทที่ 2                                                                                                         07_ch2.pdf

   8                        บทที่ 3                                                                                                         08_ch3.pdf

   9                        บทที่ 4                                                                                                         09_ch4.pdf

 10                        บทที่ 5                                                                                                         10_ch5.pdf

 11                        บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)                                                                      11_ref.pdf

 12                        ภาคผนวก                                                                                                     12_app.pdf

 13                        ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)                                                                                         13_pro.pdf

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print