โครงงานการผลติรายการปกณิกะ “ร้านมอร์นมเมจคิบาร์” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท วิวไวด์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงานการผลติรายการปกณิกะ “ร้านมอร์นมเมจคิบาร์” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท วิวไวด์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  โครงงานการผลติรายการปกณิกะ “ร้านมอร์นมเมจคิบาร์” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท วิวไวด์ จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Variety Program Produced “MoreNom Magic Bar Shop” for Online Channel of View Wide Co.,Ltd. 
รายชื่อนักศึกษา  นายจารุวัฒน์ ตันสุวรรณ 5305600122

นายเกรียงไกร พุทธวงษ์ 5604640012 

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กัญฉกาจ ตะการบุญชัย
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30