การทำให้ระบบย้ายการทำงานไปยังอีกระบบได้โดยใช้ Vmotion

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การทำให้ระบบย้ายการทำงานไปยังอีกระบบได้โดยใช้ Vmotion
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การทำให้ระบบย้ายการทำงานไปยังอีกระบบได้โดยใช้ Vmotion

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

High Availability using Vmotion

รายชื่อนักศึกษา

นายจารุกฤตย์ เชื้อวชิรปัญญากุล 5505100019
นายณัฐนนท์ ภูหินกอง 5505100024
นายพัฒนชัย วิทยาการโกวิท 5505100043

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี

อาจารย์อรรณพ กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 204