แอนิเมชัน เรื่อง วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอนิเมชัน เรื่อง วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) แอนิเมชัน เรื่อง วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Animation: Basic Solution for Using Personal Computer
รายชื่อนักศึกษา

นายปัญญา     วรัญญูนุกูล      5505100075
นายพิชัย         กิตติพนาไพร  5605100048

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ  กางกั้น
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 11