ออกแบบภาพกราฟิกประกอบ เว็บไซต์ หางาน 4 ภาค

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ออกแบบภาพกราฟิกประกอบ เว็บไซต์ หางาน 4 ภาค
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ออกแบบภาพกราฟิกประกอบ เว็บไซต์ หางาน 4 ภาค
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        GRAPHIC DESIGN FOR JOB 4 PART WEBSITE
รายชื่อนักศึกษา

นายสมชัย จิตรถวิล 5702100009
นายวีรภัทร ยศสินศักดิ์ 5702100011
นายชัยสิทธิ์ ทามาตร 5702100013
นายรังสรร ทองมหา 5702100014

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ลักษมี จงถิรวงศ์
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25