สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        10 National Health Recommendations
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวไรวินท์ กำหนดนับ 5702100012
นางสาวชลธิชา สงศรี 5702100018
นางสาวรติพร ม่วงสวย 5702100019
นางสาวบงกช พินสุวรรณ 5702100020

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ลักษมี จงถิรวงศ์
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 186