ระบบบริหารจัดการสต็อกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ บริษัท โปรอิมเมจฯ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบริหารจัดการสต็อกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ บริษัท โปรอิมเมจฯ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบบริหารจัดการสต็อกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ บริษัท โปรอิมเมจฯ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Server Stock Management System for Proimage Engineering Co., Ltd.
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวมะลิสา    สมรฤทธิ์   5605000023

นางสาวสุปัญญา       ดอกสันเทียะ  5605000045

                                นางสาวชนัมพร     รัตนาภิรมย์    5605000055

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf

นางสาวมะลิสา

สมรฤทธิ์

5605000023

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 64
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code