ระบบเว็บไซต์สนับสนุนการให้บริการลูกค้า บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบเว็บไซต์สนับสนุนการให้บริการลูกค้า บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบเว็บไซต์สนับสนุนการให้บริการลูกค้า

บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Support System Website for Customer Service of Crossingsoft Co.,Ltd.
รายชื่อนักศึกษา

นายพงศธร มหากายิน          5802100003

นายทัศภูมิ รันระนา              5802100010

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ  กางกั้น
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19