การพัฒนาเว็บไซต์กรมการเงินทหารบก กระทรวงกลาโหม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเว็บไซต์กรมการเงินทหารบก กระทรวงกลาโหม
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การพัฒนาเว็บไซต์กรมการเงินทหารบก กระทรวงกลาโหม

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Development of the Army Financial Website Ministry of Defense
รายชื่อนักศึกษา

นางสาว ปริญญาพร    ทองสุข            5801700018

นางสาว เจนจิรา          ใสนวล             5801700020

นางสาว กฤติญา          กุลฉัตรดิลก      5801700036

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ  กางกั้น
ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code