ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min

รายงาน

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Student Activity Information System of Siam University

รายชื่อนักศึกษา

                    นางสาวเจนจิรา                บุณกานนท์     5505100058

                    นางสาวภูลิตา                    แสงอ่อน       5505100052

                    นางสาวสุรดา                    สิทธิสา          5505100066

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ   03_abst.pdf
4 Abstract  03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ   06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   06_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   06_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   06_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  06_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    07_ref.pdf
13 ภาคผนวก  08_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   09_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 514
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print