สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Computer Assisted Instruction : Basic Japanese Language

รายชื่อนักศึกษา

                     นาย ยืนยง   ธงชัย  5602100003

                     นางสาว วรัณยา   จาลุย   5602100015

                      นาย พีระศิลป์  รอดพล   5602100024

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ  03_abst.pdf
4 Abstract 03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ  05_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   05_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   05_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   05_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  05_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    06_ref.pdf
13 ภาคผนวก   07_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน  08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 140
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print