สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล
Estimated reading time: < 1 min

รายงาน

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Computer Assisted Instruction: Universe

รายชื่อนักศึกษา

                    นางสาวนวพร                   บุญลบ     5602100011

                    นางสาวนันทลักษณ์         มาศวิเศษ  5602100014

                    นางสาวมณีวรรณ             นุชา         5602100018

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ   03_abst.pdf
4 Abstract  03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ   06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   06_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   06_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   06_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  06_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    07_ref.pdf
13 ภาคผนวก  08_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   09_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 128
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print