การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Construction Scheduling Using Building Information Modeling:
A Case Study of Pre-Engineered Building

ชื่อผู้วิจัย

เอก จิตชัยเจริญรัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และ สันติ เจริญพรพัฒนา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทคัดย่อ Thai 01_absth.pdf
3 บทคัดย่อ English 01_abseng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115