Tags: Conference Proceedings
การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสโดยใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่

สันติสุข สว่างกล้า, สถาพร เสือเทศ และประสพโชค โห้ทองคำ. (2566). การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสโดยใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 238-241). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และจอสัมผัส

ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และสันติสุข สว่างกล้า. (2566). การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และจอสัมผัส. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 830-837). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน .

Fall Detection Approach Using Variational Autoencoders with Self-Attention Features

Soontornnapar T., & Ploysuwan T. (2023). Fall detection approach using variational autoencoders with self-attention features. In  The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology MAY 9-12, 2023 (pp. 92). Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand.

การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (หน้า 229-235). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย.

การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, สุพจน์ สุดกรยุทธ์, รัตนะ เลหวนิช, อรรถพร สกุลสม และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ญาณิน ทับทิม,  จิตตรานนท์ เสือโต, อธิษฐาน เจริญพร และกาญจนา มหัทธนทวี. (2566). การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 359-366). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง และจิตตราภรณ์ แมงทับ. (2566). ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ. ใน รายงานการประชุม การประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 345-352). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด

วีนัส จันทร์แปลง, ณัฐจักร อำนวยโชคอนันต์, พิชญากร เลค และคมเดช บุญประเสริฐ. (2566). การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 ออนไลน์ (หน้า 494-504). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.).

กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง

ณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ, เปรมพงศ์ พงศ์ธีรธรรม และพิชญากร เลค. (2566). กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ (TNIAC2023) ครั้งที่ 9 (หน้า 129-133). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT).

ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์

มนฤดี มิตรเจริญถาวร. (2565). ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2565 (หน้า 80-93). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท. ใน รรายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 266-269)

การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทซ์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 270-273).

Development of a Portable Dosimeter and Store Data in Memory Card

สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สิทธิพร เพ็ชรกิจ, ธีระยุทธ นรวรางกูร และประสงค์ ทรัพย์ประสานสุข. (2565). การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดพกพา และเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 (หน้า 305-312)

แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง

ศลิษา เปลี่ยนดี. (2565). แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง. ใน รายงานการประชุม การประชุมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 (หน้า CEE03-1 – CEE03-4). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์

ไตรทศ ขำสุวรรณ, ภาคภูมิ มงคลสังข์, สมศักดิ์ ชินวิกกัย. (2565). นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 (หน้า MAT22-1 – MAT22-3). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปกรณ์ ตุลกิจจาวงศ์, นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์. (2565). การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (หน้า OSCI55-64). กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

การวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน

ภาคภูมิ มงคลสังข์, จิรวิทย์ พึ่งน้อย, ปริตตา ศุภโกวิทย์. (2565). การวิเคราะห์และประเมินเสถียรภาพของถังเก็บน้ำมัน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (หน้า 74-85).

Pill Classification Based on Machine Learning

Pathomchaiwal A. (2021). Pill classification based on machine learning. In The 6th Asian Color Association (ACA) Conference 2021 “Color & Culture” 02-03 November 2021, Yogyakarta Indonesia (pp. 344-347). Indonesia: Department of Agro-Industrial Technology Universitas Gadjah Mada.

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2565). เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 668-671). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์

สันติสุข สว่างกล้า และประสพโชค โห้ทองคำ. (2565). การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์. ใน รายงานการประชุม การประชุมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 149-152). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงให้มีค่าคงที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงให้มีค่าคงที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 652-655). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ

ประสพโชค  โห้ทองคำ, สันติสุข สว่างกล้า และ  อภิชฏา ทองรักษ์. (2564). วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 359-362). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร

คัมภีร์ ธิราวิทย์,  สิทธิพร เพ็ชรกิจ, โตมร สุนทรนภา และ วรวุฒิ เทพแสน. (2564). การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 44). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม

สันติสุข สว่างกล้า. (2564). การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (หน้า 363-366). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.