การออกแบบและสร้างระบบควบคุมตู้ยาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างระบบควบคุมตู้ยาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างระบบควบคุมตู้ยาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Construction of Medicine Cupboard Controlled System for Blindness by Microcontroller

ชื่อผู้วิจัย

ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร  วิภาวัลย์   นาคทรัพย์  และ สันติสุข   สว่างกล้า

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print