นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Academic Innovation in Energy Conservation for Sustainable Environmental and Energy Management : Case Study of Siam University

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา  พิทยานนท์1* และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย2

สาขา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print