การใช้โปรแกรม ORACLE R12 สำหรับระบบเจ้าหนี้ของกิจการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การใช้โปรแกรม ORACLE R12 สำหรับระบบเจ้าหนี้ของกิจการ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การใช้โปรแกรม ORACLE R12 สำหรับระบบเจ้าหนี้ของกิจการ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Using Oracle R12 program for the creditors of the business

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรโยธิน 5704300260

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 07_ch3.pdf
9 บทที่ 4  07_ch4.pdf
10 บทที่ 5 07_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref.pdf
12 ภาคผนวก 09_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 609
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print