รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการสิทธิด้านประกันชีวิตของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการสิทธิด้านประกันชีวิตของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการสิทธิด้านประกันชีวิตของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The process of production and dissemination the folder to public relations the service procedure for life insurance of Ekachai Hospital in 2016

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวยุรดา สรสุวรรณกนก 5504600304 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25