บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตบริษัทครีเอท อินเทลลลิเจ้นซ์ จำกัด ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตบริษัทครีเอท อินเทลลลิเจ้นซ์ จำกัด ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิตบริษัทครีเอท อินเทลลลิเจ้นซ์ จำกัดระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Roles and Responsibilities of Assistant Producer in Television Production at Create Intelligence Co. Ltd. from May to August, 2017 

รายชื่อนักศึกษา

นาย ธันญ์วริน ดอกจันทร์รี  5704600346 

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print