รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเอกชัยฟุตซอลสัมพันธ์คร้ังที่ 3 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเอกชัยฟุตซอลสัมพันธ์คร้ังที่ 3 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเอกชัยฟุตซอลสัมพันธ์คร้ังที่ 3 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Media production and publishing for public relations 3rd Ekachai Futsal Association 2016

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวศิริยาพร บารุงชื่อ 5604600220 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31