รูปแบบการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รูปแบบการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รูปแบบการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Tourism Models of Thai Gen Y People

ชื่อผู้วิจัย

ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์

สาขา สาขาสังคมวิทยา
ปีการศึกษา 25ุ60
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ

02_abspdf

3 กิตติกรรมประกาศ 03_ack
 4 สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ 04_tbc
5 บทที่ 1 05_ch1
6 บทที่ 2 05_ch2
7 บทที่ 3 05_ch3
8 บทที่ 4 05_ch4
9 บทที่ 5 05_ch5
10 บรรณานุกรม 06_ref
11 ภาคผนวก 07_app
12  ประวัติ 08_vit
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31