การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ

Last modified: August 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ
Research Article: Evaluation of Communication the Project Development and Network of Women with Disabilities to Strengthen the Health of Women Withdisabilities
ผู้เขียน/Author: สุภาพร ศรีสัตตรัตน์ | Supaporn Srisattarat
Email: srisattarat4@gmail.com
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Communication Arts in Public Relations., Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 | Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

การอ้างอิง/citation

สุภาพร ศรีสัตตรัตน์. (2560). การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(29), 66-76.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินผลการสื่อสารสื่อต่างๆของโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย ผู้หญิงพิการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ (2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการพัฒนาการนำการ สื่อสารไปใช้ในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพโครงการเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ กลุ่มที่ 2 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯ อาทิ สมาชิกจากศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Center for Independent Living) เป็นต้น กลุ่มที่ 3 กรรมการและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้การวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์อ้างอิงทฤษฎีตามแนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า (1) โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ มีการใช้การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ โดยนาวิธีการฝึกอบรม นำหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงมาใช้ในการอบรม อาทิ หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างเครือข่าย หลักสูตรอบรมฐานคิด และสภาวะผู้หญิง ใช้การสื่อสารสาธารณะ โดยจัดเวทีแสดงความคิดเห็นให้แก่ผู้หญิงพิการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมลล์ เฟสบุค(ศูนย์ญาณากร)ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และให้ความรู้แก่สมาชิกผู้หญิงพิการ (2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการ ทางโครงการฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้หญิงพิการฯอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดหาพื้นที่ให้กลุ่มผู้หญิงพิการที่ผ่านการอบรมได้นาความรู้ที่ผ่านการอบรมนามาใช้ปฏิบัติจริงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และควรพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารสาธารณะ การทางานรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาการนำเครื่องมือการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดศักยภาพ

คำสำคัญ: การประเมิน, ผู้หญิงพิการ, ศักยภาพ, สื่อสารสาธารณะ, เครือข่าย


ABSTRACT

This purpose of this study were to investigate: (1) To evaluate the results of Communication by using various media, the project development and women with disabilitiesnetwork to promote women with disabilities’health. (2) To bring data analysis and proposed the development, bringing communication to communicate and develop the potential of the project and the network women with disabilities to promote health, women with disabilities.

Target groups in education consist of leader and staff of The Project development and network of women with disabilities to strengthen the health of women with disabilities, network of The Project development and network of women with disabilities to strengthen the health of women with disabilities, committee and consultants of The Project development and network of women with disability to strengthen the health of women with disabilities.

The findings disclosed as follows that (1) women’s development project and network to promote women with disabilities’health. Communication is used to educate, using their training methods. Bring a course about women employed in various forms such as training courses, leadership andnetworking. Training base of ideas and women’s conditions. Use public communication by staging the comments to women with disabilities joined. Including the use of online channels such as e-mail facebook(Yanakorn) is a center of communication and education for members of women with disabilities. (2) Project Development Women with Disabilities Network The project is necessary to develop the project. Women with  disabilities network and continues to provide space for women with disabilities are trained to apply their knowledge through practical training used to induce change and should improve their knowledge of public communication. Campaign workeven more. Leadership development, communication tools used to benefit and causing potential.

Keywords: Evaluation, Women with disabilities, Potential, Public communication, Network


การประเมินผลการสื่อสารโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้หญิงพิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงพิการ|Evaluation of Communication the Project Development and Network of Women with Disabilities to Strengthen the Health of Women Withdisabilities

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 128
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print