ตัวแบบการจัดการความรู้ของการไฟฟ้านครหลวง

Last modified: May 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ตัวแบบการจัดการความรู้ของการไฟฟ้านครหลวง

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ 

A Knowledge Management Model of the Metropolitan Electricity Authority

ชื่อผู้วิจัย

ไพรัตน์ ต้นสิน

สาขา

การจัดการ

ปีการศึกษา

2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

หน้าปก

01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ 

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศและคำอุทิศ 04_ack.pdf

5

สารบัญ                                                                                    

05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11

บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

11_ref.pdf
12

ภาคผนวก

12_app.pdf
13

ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)

13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 204
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print