ข้นัตอนการคดิคาแร็คเตอร์และออกเเบบสตกิ๊เกอร์ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe Illustrator ของบริษทั ไอดจิ ิจา กดั พ.ศ.2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการคดิคาแร็คเตอร์และออกเเบบสตกิ๊เกอร์ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe Illustrator ของบริษทั ไอดจิ ิจา กดั พ.ศ.2560
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการคดิคาแร็คเตอร์และออกเเบบสตกิ๊เกอร์ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe Illustrator  ของบริษทั ไอดจิ ิจา กดั พ.ศ.2560

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The Thinking Character Process of Issuing Stickers Using Adobe Illustrator  Of Idigi Co., ltd. 2560

รายชื่อนักศึกษา

นายนิพน   นิมะอุษา  5504600253
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print