ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
An efficient management model of paper packaging industry in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
Ms. Pissamai Loathai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รุ้แทนคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Assistant Professor Rathavoot Ruthankoon, Assistant Professor Santi Charoenpornpattana
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พิสมัย เหล่าไทย. (2560). ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

This research entitled “An Efficient Management Model of Paper Packaging Industry in Thailand” The four purposes of the study are, to study the factors affecting the efficiency of the paper packaging industry in Thailand, to study efficiency of the paper packaging industry in Thailand, to model relationship of affecting factors and performance of the paper packaging industry in Thailand, and to suggest for efficiency improvement of the paper packaging industry in Thailand.

In this study, we used specific population selection method on entrepreneurs who registered with the Department of Industrial Works with capital of 20 million baht or more. The data were collected with 420 senior and middle management as samples. Main statistical technique was structural equation model (SEM) to create an efficiency relationship model of paper packaging industry in Thailand.
The results showed that the effective factors which have significant relationship with the management efficiency of the paper packaging industry in Thailand were human resources development, strategic planning, and quality management.

 

Keywords:  Industrial management, Paper packaging industry.


ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย / An efficient management model of paper packaging industry in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Previous: ประสิทธิผลการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Next: ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย