ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

Last modified: December 17, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
An efficient management model of paper packaging industry in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
Ms. Pissamai Loathai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รุ้แทนคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Assistant Professor Rathavoot Ruthankoon, Assistant Professor Santi Charoenpornpattana
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

พิสมัย เหล่าไทย. (2560). ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Loathai P.. (2017). An efficient management model of paper packaging industry in Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Management, Siam University


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กระดาษในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย เพื่อสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย และ เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษใน ประเทศไทย

การศึกษาใช้วิธีการเลือกประชากรตัวอย่างแบบเจาะจงคือผู้ประกอบการที่ทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 420 ตัวอย่างจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติหลักที่ใช้คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการ โครงสร้าง

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญคือ การพัฒนาบุคลากร การ กําหนดกลยุทธ์ และการจัดการคุณภาพ


Abstract

This research entitled “An Efficient Management Model of Paper Packaging Industry in Thailand” The four purposes of the study are, to study the factors affecting the efficiency of the paper packaging industry in Thailand, to study efficiency of the paper packaging industry in Thailand, to model relationship of affecting factors and performance of the paper packaging industry in Thailand, and to suggest for efficiency improvement of the paper packaging industry in Thailand.

In this study, we used specific population selection method on entrepreneurs who registered with the Department of Industrial Works with capital of 20 million baht or more. The data were collected with 420 senior and middle management as samples. Main statistical technique was structural equation model (SEM) to create an efficiency relationship model of paper packaging industry in Thailand.
The results showed that the effective factors which have significant relationship with the management efficiency of the paper packaging industry in Thailand were human resources development, strategic planning, and quality management.

Keywords:  Industrial management, Paper packaging industry.


ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย / An efficient management model of paper packaging industry in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 696
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print