การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model

Last modified: July 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model
Study and Development of Wooden Packaging by  Computer Program with Solid Model Structure
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายไซมอนด์  หว่อง
Mr. Simon Wong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Asst. Prof. Pitagpong  Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสาตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of  Industrial Technology
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ไซมอนด์ หว่อง. (2561). การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิศวกรรมการพิมพ์ ที่ บริษัท ไทมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ไทยแลนด์) ตำแหน่งงาน Supervisor  ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติงานได้พบเห็นปัญหาในการจัดเก็บเครื่องมือทางวิศวกรรมการพิมพ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจจึงได้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการพัฒนาและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ที่มีความสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  อีกทั้งยังเพื่อป้องกันการเสียหายและสูญหายของอุปกรณ์การทำงาน   โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โครงสร้าง Solid Model โดยโปรแกรมนี้สามารถช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและลดข้อผิดพลาดเพิ่มความแม่นยำสามารถทำให้ผู้ออกแบบเห็นภาพจำลองก่อนปฏิบัติงานจริง   ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงรายละเอียดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างสวยงามตรงตามความต้องการและสะดวกต่อการใช้งาน

คำสำคัญ: กล่องบรรจุภัณฑ์, กล่องบรรจุภัณฑ์ไม้, ออกแบบบรรจุภัณฑ์


Abstract

According to the practice upon cooperative education project of the Siam University and the Times-Enterprise Co. Ltd. (Thailand), there has been some problems with the storage of printing engineering tools to be unsatisfactory. The idea to develop and design a wooden packaging box is initiated, that is convenient to store, easy to move and that prevents potential damaging of its content, as well as loss of equipment. The purpose of the project is to develop a wooden packaging box, structurally based on a modular computer program. The program can reduce the manufacturing effort as well as the errors in production. Additionally, the program is also able to increase accuracy and enables the designers to identify potential duplicates before launch. In packaging design, the designers make sure to consider both scientific and artistic aspects in order to solve their problems, to ensure an effective packaging design and achieve its main purpose. Furthermore, there should be certain standards and principles that need be taken into account when designing the packaging structure. This is important in order to ensure that the packaging is beautiful, meets all the requirements and is easy to use.

Keywords:  Packaging boxes, Wooden packaging boxes, Packaging design.


การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model | Study and Development of Wooden Packaging by  Computer Program with Solid Model Structure

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 401
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code