การนำ Application มาใช้ในการสำรองที่นั่ง The use of mobile application for seat booking

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การนำ Application มาใช้ในการสำรองที่นั่ง The use of mobile application for seat booking
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การนำ  Application  มาใช้ในการสำรองที่นั่ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 The use of  mobile application for seat booking

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ภัทรภร  จิรมหาโภคา
ชื่อผู้วิจัย

 

นางสาวธีรารัตน์  วงษ์สุนทร  5604400179
 นางสาวศศิวิมล     ผลหว้า      5604400186
 
สาขา  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print