การออกแบบ Black Drop ส าหรับงาน Stem Day ของบริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จ ากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบ Black Drop ส าหรับงาน Stem Day ของบริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จ ากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบ Black Drop สําหรับงาน Stem Day
ของบริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จํากัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Backdrop Design for Stem Day of WP Creation Group Co., Ltd.
รายชื่อนักศึกษา นายบารมี แจงบํารุง 5504600077
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27