การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ DECISION MAKING TO ADDITIONAL SERVICE OF THAI AIR ASIA FOR DOMESTIC FLIGHTS

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ DECISION MAKING TO ADDITIONAL SERVICE OF THAI AIR ASIA FOR DOMESTIC FLIGHTS
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การตัดสินใจเลือกใช้บริการเสริมของผู้โดยสาร
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางบินภายในประเทศ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
DECISION MAKING TO ADDITIONAL SERVICE
OF THAI AIR ASIA FOR DOMESTIC FLIGHTS
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤป จุระกะนิตย์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวสุพัตรา คำภูษา 5704400010
นางสาวนุสบา อินธิเดช 5704400025
นางสาวรัตนาพร หล้าลุน 5704400137
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 298