ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงาน Education Festival ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงาน Education Festival ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงาน Education Festival   ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

The process of event setting to promote Education Festival
at Central Plaza Pinklao.

รายชื่อนักศึกษา

 นางสาว มนัสนันท์ สร้อยสูงเนิน 5504600001

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code