น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือเพื่อทำความสะอาด กำจัดและย่อยสลาย ENZYME LONIC PLASMA (Effective Microorganisms)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือเพื่อทำความสะอาด กำจัดและย่อยสลาย ENZYME LONIC PLASMA (Effective Microorganisms)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือเพื่อทำความสะอาด กำจัดและย่อยสลาย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ ENZYME LONIC PLASMA (Effective Microorganisms)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุนทร สอนกิจดี
ชื่อผู้วิจัย
นายรุ่งโรจน์ ยุทธชัยสันติ    5704400022
นายวัชรพล กลีบบัว    5704400024
นายอภิชัย ก้องวิริยะกุล  5704400050
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137