ขั้นตอนการจัดงานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าบนเส้นทาง EWEC 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดงานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าบนเส้นทาง EWEC 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดงานเเสดงสินค้าเเละจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าบนเส้นทาง EWEC เเละจังหวัดชายเเดนอีสาน 2558 บริษัทเอ็กซ์ทรีมอินเตอร์มีเดียจำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Process Of Exhibition And Expo EWEC And Gateway Trand Fair 2015 Of Extreme Intermedia Co.Ltd.
รายชื่อนักศึกษา นายจักรี ภาคกลาง 5504600273
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36