ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสินค้า ของโรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ Factor that affected to receiving process at Avani Riverside Bangkok Hotel.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสินค้า ของโรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ Factor that affected to receiving process at Avani Riverside Bangkok Hotel.
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับสินค้า
ของโรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factor that affected to receiving process 
at Avani Riverside Bangkok Hotel.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สถาพร  เผือกมุ้ย
ชื่อผู้วิจัย

 นางสาว สมฤดี  ปวงนิยม  5704400049

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 57
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code