การลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ผู้มาใช้บริการ ในแผนก Fitness ของโรงแรม SO Sofitel Bangkok The Reduction of Drinking Water Management for users in Fitness Department at SO Sofitel Bangkok Hotel

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ผู้มาใช้บริการ ในแผนก Fitness ของโรงแรม SO Sofitel Bangkok The Reduction of Drinking Water Management for users in Fitness Department at SO Sofitel Bangkok Hotel
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ผู้มาใช้บริการ
ในแผนก Fitness ของโรงแรม SO Sofitel Bangkok 
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
The Reduction of Drinking Water  Management for users in Fitness Department 
at SO Sofitel Bangkok Hotel
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศนิ  ศดากร
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพรทิพย์    ทองแท่ง  5604400125

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code