ขั้นตอนการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อลงคอลัมน์ Grooming ของ Mix Magazine ฉบับที่ 116 เดือนกรกฎาคม 2559 Advertising photography to into the column Grooming of the Mix Magazine Issue 116 July 2016

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อลงคอลัมน์ Grooming ของ Mix Magazine ฉบับที่ 116 เดือนกรกฎาคม 2559 Advertising photography to into the column Grooming of the Mix Magazine Issue 116 July 2016
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน

(ภาษาไทย)

ขั้นตอนการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อลงคอลัมน์ Grooming ของ Mix Magazine ฉบับที่ 116 เดือนกรกฎาคม 2559 

ชื่องานรายงาน

(ภาษาอังกฤษ)       

 

Advertising photography to into the column Grooming of the Mix Magazine Issue 116 July 2016

รายชื่อนักศึกษา  

นายสัจจพล    รุ่งวิจิตรสิน    5505600062

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37