แนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ Guideline for developing reservation system

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ Guideline for developing reservation system
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  แนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Guideline for developing reservation system

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สถาพร  เผือกมุ้ย
ชื่อผู้วิจัย

 

นาย ภัคพนธ์ ศิวาวุธ 5604420009
นางสาว จันทร์จิรา กาสิงห์ 5704420028
นางสาว มริสา มากสมบูรณ์ 5704420029
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 56
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print