อาหารชุดจากใจมะลิหอมเพื่อสุขภาพสำหรับเทศกาลวันแม่ Heartfelt Jasmine Healthy Set for Mother’s day

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • อาหารชุดจากใจมะลิหอมเพื่อสุขภาพสำหรับเทศกาลวันแม่ Heartfelt Jasmine Healthy Set for Mother’s day
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  อาหารชุดจากใจมะลิหอมเพื่อสุขภาพสำหรับเทศกาลวันแม่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Heartfelt Jasmine Healthy Set for Mother’s day

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวธนารีย์    หมูยา           5704400084
นางสาวพัชราภรณ์  อ้อนอุบล  5704420015
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code