ขั้นตอนการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาบน Fanpage Facebook: Mix Magazine

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาบน Fanpage Facebook: Mix Magazine
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาบน  Fanpage Facebook: Mix Magazine

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

steps to Infographic design for use In advertising on  Fanpang Facebook: Mix Magazine

รายชื่อนักศึกษา

นายเมธาสิทธิ์ มาแขก รหัส 5804640053
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print