ขั้นตอนการออกเเบบ Instagramโดยใช้โปรเเกรม Photoshop ให้กับ บริษัท เลอกูตูร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกเเบบ Instagramโดยใช้โปรเเกรม Photoshop ให้กับ บริษัท เลอกูตูร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกเเบบ Instagramโดยใช้โปรเเกรม Photoshop ให้กบั  บริษทั เลอกูตูร์ จาํกดั

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The procedures of designing La Couture Instagram ads using Adobe Photoshop

รายชื่อนักศึกษา

นาย เคนตะ ฮารูตะ รหัส 5704600119
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print