การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min

ชื่องานวิจัยภาษาไทย:         การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:    Management of Conflict on Environment in Rural Thai Communities
ชื่อผู้วิจัย:                              ดร.ศุภวรรณ ภิรมย์ทอง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา:           ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
สาขา:                                   การจัดการ
ปีการศึกษา:                         2555


การอ้างอิง:

ศุภวรรณ ภิรมย์ทอง. (2555). การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ:

การวิจัยเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้ลฆในชุมชนชนบทไทยในครั้งนี้ ศึกษา 3 กรณีได้แก่ (1) ความขัดแย้งจากโครงการก่อสรัางโรงไฟฟ้าสงขลา จังหวัดสงขลา(2)ความขัดแย้งจาก โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย จังหวัดสมุทรสงคราม และ (3) ความขัดแล้งจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-ยาดานา (สหภาพพม่า) จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เน้นหลักในการศึกษาโดยการทอดแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,124 คน และนำการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมด้วยการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และ เจ้าของโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน จำนวน 24 ท่าน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการความขัดแย้งได้แก่ (1) ความทันสมัย ของชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากัน .897 (2) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน-เอกชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .804 (3)ภาวะผู้นำชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .741 (4) การสื่อสารในชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .550 (5) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .341 (6) การรวมกลุ่มในชุมชน มีคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .318 ส่วนระดับความสำเร็จของการจัดการความขัดแย้งในภาพรวมทั้ง 3 กรณี พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้มีแนวทางสำคัญที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งคือ มีความสงบสุขของประชาชนเป็นเป้าหมาย หลัก มีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน และมีแนวทางสันติวิธีเป็นหลักในการจัดการ


ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 หน้าปก 01_cov.pdf
2 ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ 02_cer.pdf
3 บทคัดย่อ 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 สารบัญ 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้วิจัย 13_vit.pdf
14 รางวัลวิทยานิพนธ์ (วช.) 14_awa.pdf

การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย / Management of Conflict on Environment in Rural Thai Communities

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 263