การศึกษาความพึงพอใจต่อการรับสื่อของลูกค้าบริษัท ไอดีโมเบล จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความพึงพอใจต่อการรับสื่อของลูกค้าบริษัท ไอดีโมเบล จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

 

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การศึกษาความพึงพอใจต่อการรับสื่อของลูกค้าบริษัท ไอดีโมเบล จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE STUDY OF SATISFACTION WITH MEDIA EXPOSURE OF CUSTOMER IDEE MOBEL CO., LTD.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุดารัตน์ สวนเศรษฐ และนายพิตตินันท์  ม่วงปาอินทร์   

สาขา เศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปกคลุม (ปกคลุมปกคลุมในภาษาอังกฤษ) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

03_absen.pdf

4 บทคัดย่อ(ภาษาไทย) 03_absth.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 07_ch2.pdf
9 บทที่ 3 08_ch3.pdf
10 บทที่ 4  09_ch4.pdf
11 บทที่ 5 10_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม  11_ref.pdf
13 ภาคผนวก 12_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน  13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code