ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐

Last modified: November 13, 2022
You are here:
Estimated reading time: 3 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐
Modern Marketing Management of Startup Entrepreneurial Success Entering into Thailand 4.0
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพัตรา คำแหง
Miss Supatra Khumhaeng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร.ปริญ ลักษิตามาศ
Asst. Prof. Dr. Prin Laksitamas
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
Doctor of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

สุพัตรา คำแหง. (2560). ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Khumhaeng S. (2015). Modern marketing management of startup entrepreneurial success entering into Thailand 4.0. (Doctoral dissertation). Bangkok: Graduate Schools Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา (1) ลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 (2) ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการบริหารการตลาดสมัยใหม่และความสำเร็จในการดาเนินการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 (3) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจกับปัจจัยการบริหารการตลาดยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารการตลาดยุคใหม่ของผู้ประกอบการใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 และ (4) พัฒนารูปแบบปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ได้รับการรับรองเป็นธุรกิจเทคโนโลยี จานวนทั้งสิ้น 817 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 16.0 และ AMOS version 16.0 ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM)

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ได้การรับรองเป็นธุรกิจเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 817 ราย ที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างจะประกอบธุรกิจ ในกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ร้อยละ 24.7 รองลงมาคือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 20.4 จดทะเบียนธุรกิจในรูปบริษัท คิดเป็นร้อยละ 65.4 ส่วนที่เหลือร้อยละ 34.6 จดทะเบียนในรูปห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลักษณะความเป็นเจ้าของคือร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนในบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ ร้อยละ 39.2 รองลงมาคือร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนใหญ่ในเครือญาติ ร้อยละ 35.0 จานวนพนักงานในองค์กรไม่เกิน 5 คน ร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ พนักงานในองค์กร 6-10 คน ร้อยละ 22.9 โดยเฉลี่ยมีพนักงานในองค์กร 4.57 คน ที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 34.3

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่ มีการบริหารการตลาดสมัยใหม่โดยภาพรวมระดับปานกลาง (  x̅ = 3.32) โดยมีการบริหารการตลาดสมัยใหม่ในระดับปานกลางในด้านการจัดการการตลาด (  x̅ = 3.38) และด้านการดำเนินการและเทคโนโลยี (  x̅ = 3.27) ตามลำดับ โดยมีความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ระดับมาก ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน และความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการทำกำไร ด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านคุณภาพ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านนวัตกรรมตามลำดับ

ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ มีค่าความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง -0.708 ถึง -0.159 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง -0.053 ถึง 1.464 ปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่ มีค่าความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง -0.732 ถึง -0.139 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง 0.856 ถึง 1.412 และกรณีความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ มีค่าความเบ้ (Skewness) อยู่ระหว่าง -0.730 ถึง -0.028 และ ค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ระหว่าง 0.444 ถึง 1.373 นั่นคือตัวแปรปัจจัยข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ ปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่ และความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ทุกตัวแปรต่างมีความเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM)

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจำนวน 5 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.407* ถึง 0.723* ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 กรณีปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจานวน 2 ตัวแปรเท่ากับ 0.754* ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจำนวน 9 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.128* ถึง 0.771* ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ยังสามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ได้ดังนี้
ปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่ (MMM)
= 0.196* กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
+ 0.400* รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ + 0.447* ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจ
+ 0.579* จำนวนพนักงานในองค์กร + 0.148* ทาเลที่ตั้งของธุรกิจ; R2 = 0.756
ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ (SMMM)
= 0.303* กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
+ 0.023 รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ + 0.047 ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจ
+ 0.066 จานวนพนักงานในองค์กร + 0.103 ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ
+ 0.710* ปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่; R2 = 0.649

รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตลอดจนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 64.9 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ขึ้นไป ลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจ จำนวนพนักงาน ในองค์กร ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งการบริหารการตลาดสมัยใหม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย

ความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางกายภาพ การทำกำไร และทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ เพื่อความมั่นคั่ง มั่นคงและยั่งยืน


Abstract

The research study on Modern marketing management of startup entrepreneurial success entering into Thailand 4.0 has prominent research objectives as to (1) the business characteristics of startup entrepreneurs entering into Thailand 4.0 (2) the level of opinions among modern marketing management factors and its modern marketing management success entering into Thailand 4.0 (3) the causal relationship between business characteristics information, modern marketing management factors influencing on its success entering into Thailand 4.0 and (4) the development of modern marketing management of startup entrepreneurs’ success entering into Thailand 4.0.

The research tool was questionnaires collected from 817 startup entrepreneurs. The data was statistically analyzed by SPSS version 16.0 software package and AMOS version 16.0. The statistical values of frequency distribution, percentage, arithmetic means, standard deviation, skewness, kurtosis and structural equation model analysis: SEM.

The research results that the characteristics of 817 startup entrepreneurs were supported by the government identifies as a group technology specifically in digital business; internet technology that connects and enforces devices; artificial intelligence and embedded technology (24.7%). The group of food, agriculture and bio-tech (20.4%); registered in business form of enterprise (65.4%) and characterised in partnership (34.6%); ownership is 39.2% share of non-affiliated partners, followed by venture capital of 35.0%; organizational employment will less than 5 personnel (42.0%) and a number of 6-10 personnel (22.9%); averaging 4.57 personnel working in an organization (36.0%) and metropolis (34.3%).

The sample size of startups pursued modern marketing management was overall at a medium level (  x̅ = 3.32) in marketing management (  x̅ = 3.38) and technological operation respectively (  x̅ = 3.27). As well as of in case of the modern marketing management success overall was at the medium level at the pursuant success the high level were in physical resources, cost
efficiency as well as the medium level were in profitability, market position, financial resource, human resource, quality and social responsibility and innovation respectively.

The general information in business characteristics has in between -0.708 to -0.159 skewness values, kurtosis values in between -0.053 to 1.464; factors of modern marketing management has skewness values of -0.732 to -0.139 and kurtosis values has in between 0.856 and 1.412. In case of the modern marketing management success has the skewness values in between
-0.730 to -0.028 and the kurtosis values in between 0.444 and 1.373. Therefore, every variable of each factor of general business characteristics, modern marketing management and modern marketing management success has fit for further structural equation model analysis: SEM.

The causal relationship testing between the variables of general business information characteristics and five specific measurement variables were in between 0.407* to 0.723* at 0.05 statistical significance. In case of factor of modern marketing management, the causal relationship at a statistically significant level 0.05 found that overall with two variables equal to 0.754* and modern marketing management overall with nine variables equal to 0.128* to 0.771* is causally related.

In addition, the model analysis results that the modern marketing management success of startup entrepreneurs entering into Thailand 4.0 can also be written in the structural equation model analysis (SEM).
Modern Marketing Management (MMM)
= 0.196* technology and targeted industry groups
+ 0.400* business registration + 0.447* business ownership
+ 0.579* employee in the organization
+ 0.148* business location; R2 = 0.756
Success of Modern Marketing Management (SMMM)
= 0.303* technology and targeted industry groups
+ 0.023 business registration + 0.047 business ownership
+ 0.066 employee in the organization + 0.103 business location
+ 0.710* modern marketing management; R2 = 0.649

The Model of success in modern marketing management of startup entrepreneurs entering into Thailand 4.0 that develop has convergent validity and good predictable accept ability at 64.9 percentage passing 40 percentage of measuring standard. The causal relationship at 0.05 statistical significance found that general business information characteristics on technology and targeted industry group, business registration, business ownership, employee in the organization, business location has causally related in regards to modern marketing management and startup entrepreneurs entering into Thailand 4.0. Furthermore, modern marketing management has also causally related with the startup entrepreneurs’ success entering into Thailand 4.0.

Noticeably, that the startup entrepreneurs success entering into Thailand 4.0 should prioritize with physical resources, profitability and human resources respectively in order to enhance security, prosperity and sustainability.


ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐ | Modern Marketing Management of Startup Entrepreneurial Success Entering into Thailand 4.0

Doctor of Business Administration in Marketing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1031
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code