การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรการบัญชีชุดเดียว กรมสรรพากร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรการบัญชีชุดเดียว กรมสรรพากร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรการบัญชีชุดเดียว กรมสรรพากร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

An easy-to-use accounting program for SMEs, according to a single account measurement, the Revenue Department

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
ชื่อผู้วิจัย

นาวสาววลินดา สุระทด 5604300021
นางสาวอริสา สุขสโมสร 5604300022
นางสาววรัญญา จ่าแดง 5604300035

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 07_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 07_ch3.pdf
9 บทที่ 4  07_ch4.pdf
10 บทที่ 5 07_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref.pdf
12 ภาคผนวก 09_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_vit.pdf
New layer…
New layer…
New layer…
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 151
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print