ระบบการค้นหาสานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการค้นหาสานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบการค้นหาสานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

District Office System

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิตยา เกิดแย้ม
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุนิสา เสมาชัย

นายพิทวัส ซื่อดี

นางสาวสุพรรษา เจตน์อนันต์

สาขา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 จดหมายนำส่งรายงาน

03_let.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม 08_ref.pdf
 14 ภาคผนวก 09_app.pdf
 15  ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code