การจัดเก็บเอกสาร ด้วย excel ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น (497)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดเก็บเอกสาร ด้วย excel ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น (497)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทยการจัดเก็บเอกสารด้วย EXCEL ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลตงจั่น  การจัดเก็บเอกสารด้วย EXCEL ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลตงจั่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษDocument Storage by excel in Tong Chan Registered Ordinary Partnership

Document Storage by excel in Tong Chan Registered Ordinary Partnership

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
ชื่อผู้วิจัยนายภูวเดช ยิ้มพลาย

นายภูวเดช ยิ้มพลาย

สาขาการจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา2559 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print