ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Express Accounting Purchase accounting system and repayments integrated in the software Express Accounting

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวธันย์ชนก   เลิศทรัพย์ขจร

จิราพัชร   พุ่มภักดี

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 99
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code