รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ บริษัท เจริญชัยโลหะกิจ 1993 จำกัด กรณีศึกษา การผลิตฝาครอบท่อสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ บริษัท เจริญชัยโลหะกิจ 1993 จำกัด กรณีศึกษา การผลิตฝาครอบท่อสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ บริษัท เจริญชัยโลหะกิจ 1993 จำกัด กรณีศึกษา การผลิตฝาครอบท่อสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Process Improvement of Jareanchailohakid 1993 Company Case study of Piping Cap Production for Bangpakong Power Plant

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ธนารักษ์ หีบแก้ว
ชื่อผู้วิจัย

นายสมบัติ   ธนะลำพองผล

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 54
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code