การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตู้ DSLAM

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตู้ DSLAM
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตู้ DSLAM
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Analysis of risk factors in order to improve its safety in moving the cabinet dslam.
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปุณยิศา   คืนดี
ชื่อผู้วิจัย

นายพิสิษฐ์   สามสาหร่าย

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28