การพัฒนาสื่อวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาสื่อวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพัฒนาสื่อวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The development of video media to promote the goods. Central World
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีนา โชติช่วง
ชื่อผู้วิจัย

นายอภิรักษ์ นิ่มพันธุ์ 5804800001
นายวรวัฒน์ บางพิภพ 5804800054

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf
03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13